Anglistyka

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Na program studiów składa się intensywna nauka języka angielskiego, zajęcia z zakresu tradycyjnej filologii (literaturoznawstwo angielskie i amerykańskiej oraz  językoznawstwo), jak również kursy z zakresu kulturoznawstwa i ogólnej wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. Zajęcia z pedagogiki i dydaktyki oraz praktyki w szkołach stanowią podstawę przygotowania studentów do zawodu nauczyciela. Od drugiego roku studenci wybierają moduł kształcenia dyplomowego w postaci seminarium i zajęć specjalizacyjnych, kształcąc się w wybranym obszarze literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, lub traduktologii.

Studia rozwijają umiejętności sprawnej komunikacji w języku angielskim, czytania tekstów w tym języku, oraz zrozumienia zjawisk językowych oraz procesów kulturowych i społecznych zachodzących w krajach angielskiego obszaru językowego. Studenci nabywają wiedzę na temat, literatury, filmu, telewizji, prasy, nowych mediów, polityki i życia codziennego w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i w innych krajach angielskiego obszaru językowego. Zajęcia kształtują umiejętności rozpoznawania, analizowania, i interpretowania historii i współczesności tych krajów w oparciu o poszanowanie różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej.

Poziom sprawności językowych oczekiwany od kandydata: matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)

Szczegółowy program studiów

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku potrafi swobodnie posługiwać się językiem angielskim (poziom C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i wybranym językiem zachodnioeuropejskim (poziom B2). Posiada bogatą wiedzę o historii, języku, literaturze i kulturze angielskiej i amerykańskiej, umie posługiwać się w pracy, szczególnie w kontaktach międzynarodowych, informacjami o współczesności i historii krajów angielskiego obszaru językowego. Nabywa uprawnienia do  do podjęcia zawodu nauczyciela języka angielskiego na I i II etapie edukacji szkolnej.

Możliwości zatrudnienia:

  • nauczyciela języka angielskiego w szkołach publicznych (szkoły podstawowe i gimnazja), szkołach języka angielskiego, podmiotach oferujących szkolenia językowe.
  • w instytucjach międzynarodowych, urzędach państwowych i samorządowych, i przedsiębiorstwach związanych z krajami anglojęzycznymi
  • w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów krajów anglojęzycznych (biura tłumaczeń, instytucje międzynarodowe, urzędy celne, biura turystyczne, i inne)
  • w środkach masowego przekazu, instytucjach kultury i organizacjach zajmujących się relacjami międzynarodowymi i międzykulturowymi

 

Dodatkowe informacje

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl