Inżynieria środowiska

Uczelnia: Politechnika Lubelska

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Kierunek ten dostarczy Ci wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz z zakresu  inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Rozwiniesz także umiejętności językowe.

Tytuł zawodowy: magister inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Alternatywne źródła energii
  • Monitoring środowiska
  • Przepisy prawa w projektowaniu i wykonawstwie
  • Technologia i organizacja robót instalacyjnych
  • Przepyw ciepła i masy
  • Kosztorysowanie

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja
  • Technologia wody i ścieków
  • Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków
  • Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Sylwetka absolwenta

Studia przygotowują do zdobycia uprawnień zawodowych w specjalności instalacje i sieci sanitarne.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent kształcony zgodnie z zasadą „zrównoważonego rozwoju” może podejmować pracę w zakresie projektowania i wykonawstwa inwestycji oraz eksploatacji obiektów technologii wody, ścieków i odpadów, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, wodociągów i kanalizacji, a także w administracji i samorządzie terytorialnym, fundacjach na rzecz ochrony środowiska, placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie i organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią środowiska.

Dodatkowe informacje

http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/studia-ii-stopnia/kierunki-ksztalcenia/wydzial-inzynierii-srodowiska

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38 D,
20-618 Lublin
www.pollub.pl

Wydział Zarządzania
ul. Nadbystrzycka 38,
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 44, – 45 37.
rekrutacja.wz@pollub.pl

Wydział Podstaw Techniki
ul. Nadbystrzycka 38, 20 – 618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 45 17, – 45 41, – 46 73.
rekrutacja.wpt@pollub.pl

Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 10, – 44 39.
wb.rekrutacja@pollub.pl

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 42, – 42 93, – 42 88.
rekrutacja.weii@pollub.pl

Wydział Mechaniczny
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 42 84
rekrutacja.wm@pollub.pl

Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nadbystrzycka 40B
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 84, – 44 57,
kom. 782-531-540
rekrutacja.wis@pollub.pl

Szkoła Doktorska w Politechnice Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 38B/40
tel.: +48 (81) 538 46 69
fax: +48 (81) 538 46 69
sdwpl@pollub.pl