Ochrona środowiska

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Biologii Środowiskowej

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Ochrona środowiska to jeden z priorytetowych kierunków działań rozwijalnych i promowanych przez Unię Europejską. To kierunek integrujący wiedzę z zakresu: nauk przyrodniczych, nauk o środowisku, a także technicznych, rolniczych i leśnych.

Tytuł zawodowy: magister inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Statystyka i modelowanie środowiska
 • Ekotoksykologia
 • Technologie ochrony środowiska
 • Proekologiczne systemy produkcji żywności
 • Gospodarka odpadami
 • Polityka ochrony środowiska
 • Techniki komputerowe w projektowaniu krajobrazu

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent umie diagnozować stan i procesy zachodzące w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Zna podstawowe procesy technologiczne – w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiada umiejętności prowadzenia prac badawczych, monitorowanych (w terenie i w laboratoriach) oraz projektowych, jak również organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem, za jego jakość i kontrolę jego stanu, (RDOŚ, WIOŚ, RZGW i inne), 
 • laboratoriach badawczych i kontrolnych,
 • firmach projektowych i konsultingowych,
 • przemyśle,
 • rolnictwie,
 • drobnej wytwórczości,
 • administracji (w tym w administracji rządowej;
 • samorządach terytorialnych;
 • dyrekcjach.i zarządach obszarów chronionych itp.),
 • organizacjach zajmujących się edukacją ekologiczną.

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/ochrona-srodowiska/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl