Praca socjalna

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Teologii, Wydział Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Studia przygotowują między innymi do pracy w organizacjach pożytku publicznego, działających w sektorze pomocy społecznej.

Tytuł zawodowy: licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Biopsychiczny rozwój człowieka
  • Teorie i metody pracy socjalnej
  • Podstawy organizacji i zarządzania
  • Administracja publiczna i wybrane aspekty prawa administracyjnego
  • Procesy ludnościowe i moralne problemy demografii
  • Socjologia małżeństwa i rodziny

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do praktycznego stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej, a także rozwiązywania problemów w zakresie m.in.: dysfunkcjonalności rodziny, niepełnosprawności, starości, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego, migracji, uchodźstwa.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może podjąć pracę w zawodzie: m.in. pracownika socjalnego, asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej, wychowawca w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Miejscami pracy mogą być dla niego między innymi Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej i inne instytucje działające na rzecz osób, grup i społeczności lokalnych zagrożonych marginalizacją lub wykluczeniem społecznym.

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/praca-socjalna/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl