Pedagogika specjalna

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydzial Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: jednolite magisterskie

Język studiów: polski

Studia mają na celu przygotowanie do profesjonalnego sprawowania opieki nad osobami z różnego rodzaju ograniczeniami sprawności i specjalnymi potrzebami rozwojowym.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Pedagogika osób z niepełnosprawnością sensoryczną
  • Ewaluacja działań pedagogicznych
  • Psychopedagogiczne problemy osób niepełnosprawnych
  • Metodyka pracy wychowawcy placówki penitencjarnej
  • Dydaktyka specjalna
  • Teorie i czynniki przestępczości

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), ped. lecznicza
  • Edukacja i rehabilitacja niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika), terapia ped.
  • Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada umiejętności diagnostyczne, pozwalające na rozpoznanie sytuacji dzieci z uszkodzeniami słuchu i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków oraz podjęcie pracy terapeutycznej, a także animować prace nad rozwojem podopiecznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują do podjęcia pracy w zawodach takich jak oligofrenopedagog, nauczyciel wspomagający, asystent nauczyciela, asystent ucznia, pedagog leczniczy, nauczyciel terapeuta, nauczyciel wspomagający, surdopedagog, wychowawca, pedagog oraz podjęcie aplikacji, pozwalającej na wykonywanie obowiązków kuratora społecznego lub zawodowego.

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-jednolite-magisterskie/pedagogika-specjalna/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl