Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: jednolite magisterskie

Język studiów: polski

Studia przygotowują do:

  • wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych na pierwszym etapie edukacyjnym oraz w placówkach wychowania przedszkolnego;
  • twórczego zaangażowania się w integralny rozwój i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
  • współdziałania z rodzicami dzieci oraz innymi uczestnikami procesu edukacji;
  • projektowania autorskich szkół i placówek wychowania przedszkolnego oraz klas innowacyjnych zarówno w systemie publicznym, jak i niepublicznym;
  • własnego rozwoju zawodowego i osobowego.

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

Praktyki obowiązkowe:

  • W ramach programu studiów absolwent odbywa obowiązkową praktykę pedagogiczną w wymiarze 240 godzin, która jest realizowana po I roku studiów (30 godz.), po II roku (120 godz.), w okresie VI semestru (30 godz.), po IV roku (60 godz.).

Praktyki nadobowiązkowe:

  • Możliwość realizacji praktyki nadobowiązkowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy np. z wykorzystaniem oferty dostępnej w Biurze Karier KUL.

Staże:

  • Możliwość odbywania bezpłatnych staży(w postaci wolontariatu) w szkołach i przedszkolach oraz płatnych, np. w ramach Uniwersytetu Otwartego KUL.

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/pedagogika-przedszkolna-i-wczesnoszkolna/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl