Pedagogika

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Studia są żródłem wiedzy dotyczącej podstaw organizacyjnych, czynników, elementów i metod pracy z dzieckiem w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym.

Tytuł zawodowy: licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Historia opieki społecznej
  • Pedagogika szkolna
  • Historia myśli pedagogicznej
  • Psychologia ogólna

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
  • Pedagogika szkolna z elementami logopedii
  • Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada umiejętności diagnostyczne w zakresie przesiewowych badań logopedycznych, rozumienia i właściwej interpretacji wyników szczegółowej diagnozy logopedycznej. Dysponuje też wiedzą i umiejętnościami prowadzenia i organizacji zajęć w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym oraz z zakresu pedagogiki rodziny i poradnictwa rodzinnego.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga w charakterze wychowawcy, nauczyciela, nauczyciela wspomagającego, pedagoga szkolnego, instruktora, animatora, doradcy, opiekuna, kuratora.

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/pedagogika/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl