Ekonomia

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Absolwent nabywa podstawową wiedzę i wykształcenie społeczno-ekonomiczne pozwalające zrozumieć problemy społeczne i gospodarcze współczesnej Polski i świata.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Rynki finansowe
  • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa
  • Makroekonomia współczesna
  • Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarczych
  • Korporacje międzynarodowe
  • Polityki rozwoju UE
  • Strategie finansowania przedsiębiorstw

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Analityka gospodarcza i doradztwo finansowe
  • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Sylwetka absolwenta

W zakresie kompetencji absolwenta znajduje sie wiedza z zakresu funkcjonowania systemu finansowego i bankowości, znajomość podstaw prowadzenia ewidencji księgowej oraz sporządzania sprawozdań finansowych, a także metod matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych wykorzystywanych w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych.

Poza tym absolwent posiada umiejętność przeprowadzania analizy finansowej przedsiębiorstwa i interpretacji jej wyników. Rozumienie też zasady handlu międzynarodowego i stosunków międzynarodowych oraz zasady organizacji gospodarki w UE.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent znajdzie pracę w sektorze rządowej i samorządowej administracji publicznej, a także w redakcjach medialnych zajmujących sie tematem ekonomii i gospodarki.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zawodu analityka ekonomicznego, księgowego, biegłego rewidenta, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, a także dziennikarza ekonomicznego.

Dodatkowe informacje

http://kandydat.kul.pl/studia-ii-stopnia/ekonomia/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl