Doradztwo kariery i doradztwo personalne

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Studia przekazują interdyscyplinarną wiedzę i kompetencje, pozwalające na udzielanie wysokiej jakości wsparcia doradczego dla klientów indywidualnych, w biznesie i sferze publicznej.

Tytuł zawodowy: licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Partnerstwa społeczne
  • Analiza i opis pracy i zawodów
  • Relacje pracownicze (pracodawca- pracobiorca)
  • Cele, zadania i grupy docelowe doradztwa kariery
  • Przedsiębiorczość
  • Doradztwo kariery i Lifelong Learning

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne pozwalające doradzać, podejmować decyzje i rozwiązywać problemy związane z wyborem ścieżek kariery, posiada kwalifikacje w zarządzaniu personelem w ramach danej organizacji, gwarantującym zarówno rozwój organizacji jak i pracowników, a także potrafi rozwijać praktyczną działalność w sektorze edukacji, na rynku pracy i w sieciach regionalnych w oparciu o przekazaną wiedzę z dziedziny socjologii, psychologii oraz elementów prawa, statystyki, zarządzania i ekonomii.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym (instytucje Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe) lub w dziale zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych.

Może zatrudnić się jako doradca zawodowy i personalny, indywidualny opiekun osoby uczącej się, pracującej, bezrobotnej i będącej na emeryturze w publicznych służbach zatrudnienia, specjalista ds. HR.

Dodatkowe informacje

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/doradztwo-kariery-doradztwo-personalne/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl