Inżynieria środowiska

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Inżynierii Produkcji

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Kierunek Inżynieria środowiska realizuje edukację w tym zakresie wiedzy o środowisku przyrodniczym i stosowania odpowiednich metod inżynieryjnych.

Tytuł zawodowy: magister inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Inżynieria rzeczna i ochrona przed powodzią
  • Budownictwo i konstrukcje inżynierskie
  • Prawo budowlane
  • Ekonomika w inżynierii i ochronie środowiska
  • Informatyczne podstawy projektowania
  • Mechanika gruntów i geotechnika
  • Hydrologia i nauki o ziemi

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Gospodarka odpadami
  • Alternatywne źródła energii
  • Gospodarka wodno-ściekowa

Sylwetka absolwenta

Absolwent Inżynierii Środowiska nabywa umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych oraz innych, objętych programem studiów, a dotyczących inżynierii środowiska zewnętrznego i wewnętrznego; rozwiązywania zadań o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym w zakresie urządzeń sieci wodnych i sanitarnych mających na celu kształtowanie i ochronę środowiska; rekultywacji terenów zdegradowanych i bezpiecznej gospodarki odpadami; poprawy infrastruktury technicznej wsi; ochrony środowisk naturalnych, rolniczych, leśnych i przemysłowych przed oddziaływaniem presji naturalnych i antropogenicznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci kierunku Inżynieria środowiska mogą podejmować pracę w obszarze rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych, gospodarki odpadami, kształtowania środowiska pod różne sposoby zagospodarowania, a także w administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią, ochroną i kształtowaniem środowiska oraz placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie.

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/inzynieria-srodowiska/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl