Gospodarka przestrzenna

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Agrobioinżynierii

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Na kierunku gospodarka przestrzenna studenci poznają sposoby racjonalnego wykorzystania przestrzeni w zakresie zgodnym z potrzebami społeczeństwa. Studia przygotowują specjalistów od gospodarki na obszarach przyrodniczych, a także zurbanizowanych, zgodnie z potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego.

Tytuł zawodowy: magister inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Teoria gospodarki przestrzennej
 • Metody badań w gospodarce przestrzennej
 • Współczesna gospodarka przestrzenna
 • Instrumenty analiz przestrzennych
 • Prawo w gospodarowaniu przestrzenią
 • Polityka przestrzenna
 • Ekonomiczne i finansowe aspekty gospodarowania przestrzenią
 • Planowanie zintegrowane, teoria i analiza systemów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • W ramach studiów II stopnia student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna dają możliwość zdobycia interdyscyplinarnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu:

 • kształtowania środowiska (w tym rolniczej przestrzeni produkcyjnej)
 • ekonomicznych, społecznych oraz technicznych uwarunkowań i mechanizmów gospodarki przestrzennej
 • kształtowania przestrzeni, ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju
 • planowania i rozwoju układów osadniczych oraz systemów technicznych
 • ochrony środowiska oraz zasobów kulturowych
 • geoinformatyki
 • roli prawa i działań administracyjnych w gospodarce przestrzennej
 • szkolnictwie (po ukończeniu kursu pedagogicznego)

Możliwości zatrudnienia

Mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w: administracji regionalnej i instytucjach samorządowych (planiści, urbaniści, specjaliści do spraw gospodarki gruntami, rozwoju regionalnego); agencjach rozwoju rynku i agencjach nieruchomości (w tym jako zarządcy nieruchomościami; rzeczoznawcy majątkowi i pośrednicy w obrocie nieruchomościami).

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/gospodarka-przestrzenna/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl