Studenci zazielenią Specjalną Strefę Ekonomiczną!

Urząd Miasta Lublin we współpracy ze studentami i naukowcami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz przedstawicielami biznesu, w tym przede wszystkim firmą Intrograf-Lublin S.A. – pomysłodawcą projektu, pracują nad koncepcją zazielenienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin.

W dniu 7 grudnia 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie w formie warsztatowej, na którym studenci kierunków Architektura Krajobrazu, Gospodarka Przestrzenna oraz Sztuka Ogrodowa oraz pracownicy dydaktyczni lubelskich uczelni pracowali nad stworzeniem analiz obszaru objętego projektem, w tym analiz funkcjonalno-przestrzennych, komunikacyjnych oraz kompozycyjno-widokowych.

Warsztaty zostały przeprowadzone przez dr inż. Malwinę Michalik-Śnieżek – pracownika Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie we współpracy z dr inż. Agnieszką Kępkowicz (Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu UP w Lublinie), dr Dagmarą Kociubą (Katedra Gospodarki Przestrzennej UMCS), dr inż. Kamilą Adamczyk-Muchą (Katedra Architektury Krajobrazu UP Lublin) oraz dr inż. Piotrem Szkołutem (Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL).

Zgodnie z założeniami, w projekcie pod uwagę brane będą w szczególności tereny miejskie, przylegające do istniejących ciągów komunikacyjnych. Założeniem projektu jest stworzenie koncepcji zieleni urządzonej, zarówno na potrzeby zlokalizowanych ww. obszarze przedsiębiorstw, jak i przylegających do Strefy obszarów zabudowy mieszkaniowej. Po stworzeniu koncepcji nasadzeń, zgodnie z deklaracją pomysłodawców projektu, jej realizacja zostanie sfinansowana ze środków firm, które zadeklarowały swoje uczestnictwo w przedsięwzięciu. Utworzenie koncepcji nasadzeń przewidziane jest na maj 2023 r., zaś jej realizacja ma zostać zakończona do jesieni 2023 r.

Członkowie projektu zazieleniania SSE Lublin podczas spotkania warsztatowego
Studenci i opiekunowie podczas spotkania warsztatowego w dniu 7.12.2022 r.

Projekt ma na celu nie tylko poprawę jakości życia mieszkańców tej części miasta oraz pracowników firm zlokalizowanych w SSE Podstrefa Lublin, ale również ukazanie możliwych obszarów współpracy na linii miasto-biznes-uczelnie.

Bezpośredni nadzór nad projektem, prowadzonym wspólnie z uczelniami oraz biznesem, z ramienia Urzędu Miasta Lublin sprawuje Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, Referat wspierania akademickości: Katarzyna Bujan, tel. 81 466 25 15, e-mail: katarzyna.bujan@lublin.eu.

Studenci i opiekunowie podczas spotkania warsztatowego w dniu 7.12.2022 r.
Studenci i opiekunowie podczas spotkania warsztatowego w dniu 7.12.2022 r.
Materiały wykorzystywane podczas warsztatów