Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Dziedzina nauki: nauki rolnicze, nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Zakłady mleczarskie na Lubelszczyźnie, ale również w innych regionach kraju odczuwają niedobór wykwalifikowanej kadry, która dysponowałaby specjalistyczną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami z zakresu zarządzania w produkcji i przetwórstwie mleka, począwszy od służb surowcowych i oceny jakości mleka poprzez technologię produkcji podstawowych produktów mlecznych, skończywszy na zagospodarowaniu odpadów i ścieków poprodukcyjnych. Wykształcenie specjalistów z zakresu znajomości nowoczesnych technologii produkcji i przetwórstwa mleka oraz zasad zarządzania tymi działaniami nabiera zatem istotnego znaczenia, i co ważne może przyspieszyć transfer wiedzy (technologicznej i ekonomicznej) od nauki do praktyki. Kierunek studiów Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka stanowi zatem nowoczesną i interdyscyplinarną ofertę dydaktyczną wychodzącą naprzeciw trendom światowym dotyczącym rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem w produkcji i przetwórstwie mleka.

Zdobyta wiedza pozwoli absolwentowi na organizację i nadzór procesu produkcji mleka surowego i podstawowych produktów mleczarskich, włącznie z zaprojektowaniem linii technologicznej i opracowaniem technologii produkcji nowego wyrobu z ich ekonomiczną kalkulacją. Będzie posiadał umiejętność wdrażania i utrzymania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością w zakładach mleczarskich, jak również systemów logistycznych. W zakresie kontynuacji studiów absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w przemyśle spożywczym, w tym w branży mleczarskiej oraz do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności. Absolwent może również ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.

Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
• zakładach mleczarskich,
• laboratoriach zajmujących się oceną jakości mleka i jego produktów,
• jednostkach kontrolujących jakość produktów mlecznych,
• instytucjach badawczych.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl