Inżynieria chemiczna i procesowa

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Inżynierii Produkcji

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne, nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Kierunek inżynieria chemiczna i procesowa przygotowuje zarówno teoretycznie jak i praktycznie do projektowania i sprawowania nadzoru nad procesami technologicznymi oraz aparaturą procesową w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego i innych.

Tytuł zawodowy: inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Maszyny i aparaty przemysłu chemicznego
  • Termodynamika chemiczna
  • Podstawy eksploatacji maszyn
  • Systemy transportowe
  • Chemia żywności
  • Przenoszenie substancji i energii

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent rozumie podstawy inżynierii produktu, zasady projektowania procesów i aparatów, zna nowoczesne aparaty i maszyny procesowe oraz systemy automatyki i miernictwa przemysłowego. Posiada szeroki zakres wiedzy związany z przetwórstwem materiałów biologicznych, eksploatacją maszyn i transportem wewnętrznym, zewnętrznym i zachowaniem łańcucha chłodniczego. Studia przygotowują absolwenta do poprawnego zaprojektowania i wykorzystania procesów chemicznych do wytworzenia produktów o zdefiniowanych cechach.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych gałęziach przemysłu przetwórczego: w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, energetycznym, maszynowym, elektronicznym, drobnej wytwórczości oraz biurach inżynierskich i pracowniach projektowych; a także w administracji oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/inzynieria-chemiczna/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl