Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim. Oferta edukacji na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna skierowana jest do osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku/specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, posiadają kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej i są zainteresowane doskonaleniem i poszerzeniem zakresu posiadanych kompetencji. Celem kształcenia jest rozwijanie u studentów aktywności poznawczej, doskonalenie przygotowania do działalności pedagogicznej w środowisku społecznym, przygotowanie do podejmowania badań naukowych w zakresie problemów współczesnej pedagogiki. Studia dają możliwość podwyższenia, nabytych w toku wcześniejszej edukacji, kwalifikacji zawodowych. Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: pedagogika ogólna, antropologia kulturowa, współczesne kierunki pedagogiczne, metodologia badań społecznych, media w komunikacji społecznej, psychologia społeczna, psychologia wychowawcza, wymiary profesjonalizmu pedagogicznego itp.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pip.umcs.lublin.pl.

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie Marii Montessori

Absolwent specjalności dysponuje kompleksową wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do pracy w charakterze nauczyciela-wychowawcy z uczniami klas I-III szkoły podstawowej. Atutem absolwenta jest zdobycie umiejętności prowadzenia zajęć w oparciu o zasady pedagogiki Marii Montessori. 

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebach

Absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem z zakresu pedagogiki oraz ma świadomość interdyscyplinarnych związków tej dziedziny z innymi obszarami nauki. Ma pełne kwalifikacje do pracy w roli zawodowej nauczyciela-wychowawcy w klasach I-III szkoły podstawowej oraz placówkach przedszkolnych. Przygotowanie zawodowe absolwenta umożliwia ponadto zatrudnienie go jako nauczyciela w świetlicy szkolnej.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,pedagogika-przedszkolna-i-wczesnoszkolna,63614.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl