Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej)

Университет: Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине

Департамент : Факультет Педагогики и Психологии

Область науки: nauki społeczne

Формат обучения: Индивидуальный план обучения

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Studia podyplomowe adresowane są do czynnych nauczycieli absolwentów studiów wyższych kierunków pedagogicznych (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich) — do nauczycieli mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej — chcących nabyć kwalifikacje w zakresie diagnozy, edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu w placówkach specjalnych, integracyjnych i włączających (studia są realizowane z obowiązkowym od 25 lipca 2019r. modułem realizującym przygotowanie w zakresie edukacji włączającej oraz modułem realizującym przygotowanie w zakresie edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu)

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób ze spektrum autyzmu na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej.

Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw rozwijających potencjał rozwojowy osób ze spektrum autyzmu, w tym realizujących ich potrzeby i możliwości edukacyjne, współpracę ze środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

Absolwenci studiów podyplomowych będą przygotowani merytorycznie i praktycznie do:

  • udziału w procesie interdyscyplinarnej diagnozy spektrum autyzmu,
  • współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołów diagnostycznych i organizujących profesjonalne wsparcie dla osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin,

oraz

  • planowania, realizacji i oceny efektów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z ze spektrum autyzmu,
  • planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych oraz edukacyjnych z uczniami ze spektrum autyzmu na każdym etapie edukacyjnym oraz monitorowania ich osiągnięć w placówkach specjalnych, integracyjnych i włączających

W ramach wykładów i ćwiczeń uczestnicy studiów poznają współczesne formy i metody terapii i edukacji sprzyjające optymalizacji funkcjonowania psychospołecznego osób ze spektrum autyzmu. Program studiów obejmuje 865 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 240 godzin praktyk w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych i terapeutycznych (część praktyk możliwa do odbycia w NZOZ Centrum Terapii Autyzmu Alpha)

Uzyskane kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,diagnoza-edukacja-i-terapia-osob-ze-spektrum-autyzmu-dla-nauczycieli-majacych-przygotowanie-w-zakresie-pedagogiki-specjalnej-,81685.chtm

Университет Марии Кюри-Склодовской
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Люблин
Тел.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Бюро Рекрутації УМКС
Plac Marii Curie-Sklodowskiej 5
(возле Университетского Книжного Магазина)
20-031 Люблин
Тел.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl
skype: rekrutacja-ua

Центр польского языка и культуры для иностранцев УМКС
ул. Weteranów 18
20-038 Люблин
тел.: +48 (81) 537 54 25
тел.: +48 (81) 537 28 76
www.cjkp.umcs.lublin.pl