Szkoła Doktorska Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Университет: Люблинский Медицинский Университет

Департамент : Докторская школа Медицинского Университета в Люблине

Область науки: nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Формат обучения: Дневная форма обучения

Степень: doktoranckie

Язык: Польский

Szkoła Doktorska funkcjonuje od dnia 1 października 2019 roku, zgodnie z Zarządzenie Nr 36/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest zorganizowaną formą kształcenia w dyscyplinach:

 1. nauki medyczne
 2. nauki farmaceutyczne
 3. nauki o zdrowiu
   

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i opiera się na ocenie punktowej. Na kształcenie w Szkole Doktorskiej UML przyjęte zostaną osoby, które w toku postępowania kwalifikacyjnego uzyskają odpowiednio wysoką punktację mieszczącą się w limitach miejsc. Przez odpowiednio wysoką punktację rozumie się uzyskanie łącznie co najmniej 50% pkt z oceny projektu badawczego oraz co najmniej 9,5 pkt za egzamin kwalifikacyjny.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 1. Złożenie przez osobę ubiegającą się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UML wymaganych dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 oraz dokumentów opcjonalnych, o których mowa w § 7 ust. 2 (warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na rok akademicki 2020/2021);
 2. Ocenę projektu badawczego;
 3. Egzamin kwalifikacyjny, obejmujący sprawdzenie poziomu wiedzy w zakresie dyscypliny, w tym ocena umiejętności prowadzenia dyskusji i formułowania opinii dotyczących obszaru projektu badawczego;
 4. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie biegłości językowej B2+;
 5. Ocenę osiągnięć, zdolności i predyspozycji kandydata do pracy naukowej.
 6. Ustalenie i ogłoszenie listy osób przyjętych na I rok do Szkoły Doktorskiej UML;
 7. Wydanie decyzji lub zaświadczenia.

Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie przez kandydata, umieszczonego na liście rankingowej aktualnych wyników badań i szczepień ochronnych, tzn.:

 1. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – sporządzone na podstawie skierowania na badania dostępnego w Biurze Szkoły Doktorskiej,
 2. książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych lub orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 3. szczepienia ochronne przeciw WZW typu B.

http://www.szkoladoktorska.umlub.pl/rekrutacja/

Люблинский Медицинский Университет
Алея Рацлавицка (Al. Raclawickie) 1
20-059 Люблин
www.umlub.pl

Регистрация абитуриентов
тел: +48 (81) 448 50 73
тел: +48 (81) 448 50 77
rekrutacja@umlub.pl