Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena

Университет: Люблинский Медицинский Университет

Департамент : Центр послевузовского образования

Область науки: nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Формат обучения: Индивидуальный план обучения

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Zasady rekrutacji

 • Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikacje pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (art. 160 pkt.3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  Dz. U. 2018 poz. 1668)
  Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji
  Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia oraz dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich – potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji
 • Uczestnikiem studiów podyplomowych mogą być osoby, które ukończyły studia medyczne lub przyrodnicze.

W przypadku absolwentów innych kierunków co najmniej 6-ciomiesięczny okres zatrudnienia w niżej wymienionych instytucjach:

 • instytucjach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych, placówkach oświaty zdrowotnej,
 • szpitalach i poradniach leczniczo-zapobiegawczych oraz zawodowo-wychowawczych,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • podmiotach prowadzących działalność prozdrowotną,
 • szkołach publicznych i prywatnych,
 • systemie ubezpieczeń społecznych

Warunkiem przyjęcia na studia jest konieczność złożenia podania oraz kwestionariusza osobowego.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia.

Rozpoczęcie studiów uzależnione jest od liczby osób zainteresowanych. 

https://www.umlub.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/prom-i-profilaktyka-zdrow-epidemiologia-i-hig-niestacjonarne/

Люблинский Медицинский Университет
Алея Рацлавицка (Al. Raclawickie) 1
20-059 Люблин
www.umlub.pl

Регистрация абитуриентов
тел: +48 (81) 448 50 73
тел: +48 (81) 448 50 77
rekrutacja@umlub.pl