Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Studia przeznaczone będą dla cudzoziemców (co do zasady) z państw Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej (UE) oraz Polaków zainteresowanych funkcjonowaniem rynku wewnętrznego UE. Studia tworzą możliwość zdobycia wiedzy na temat prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania jednolitego rynku wewnętrznego UE oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy. Problematyka studiów została ukierunkowana na potrzeby osób prowadzących lub planujących prowadzić działalność gospodarczą na terenie UE i państw stowarzyszonych z UE, a także osób funkcjonujących w instytucjach obsługujących rynek wewnętrzny UE.

Zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych (2-3 razy w ciągu semestru), ale znacząca część zajęć będzie realizowana w formule zdalnego nauczania (e-learningu) przy wykorzystaniu platformy UMCS. Zajęcia poprowadzą pracownicy UMCS, KUL, WSPA i SGH oraz praktycy – przedsiębiorcy.

Słuchaczem studiów może być absolwent dowolnego kierunku studiów magisterskich lub licencjackich.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Przedmioty obejmują całokształt zagadnień funkcjonowania rynku wewnętrznego UE. Akcent przesunięty jest na kwestie związane z udziałem obywatela – konsumenta i przedsiębiorstwa w rynku wewnętrznym UE.
Semestr I (112 godz.):

 • Geneza, rozwój i strategia RW UE (12 godz.)
 • Prawo RW UE (24 godz.)
 • Prawo i polityka konkurencji UE (16 godz.)
 • Zarządzanie RW UE – wprowadzenie (4 godz.)
 • Przyjmowanie aktów prawnych RW UE (8 godz.)
 • Transpozycja prawa RW UE (8 godz.)
 • Postępowanie Komisji Europejskiej w sprawie naruszania prawa RW UE (8 godz.)
 • Włączanie obywateli i przedsiębiorstw w zarządzanie RW UE (4 godz.)
 • System Informacyjny Rynku Wewnętrznego (4 godz.)
 • Zamówienie publiczne w UE (8 godz.)
 • Polityka ochrony konsumenta UE (16 godz.)

Semestr II (108 godz.)

 • Sieć EURES i inne kanały informacji o RW UE (4 godz.)
 • Rozwiązywanie problemów RW UE (12 godz.)
 • Pracownik na RW UE (20 godz.)
 • Wspieranie przedsiębiorczości na RW UE (12 godz.)
 • Budowanie marki na RW UE (8 godz.)
 • Funkcjonowanie jednolitego rynku usług UE (16 godz.)
 • Jednolity rynek cyfrowy UE (4 godz.)
 • RW UE a państwa trzecie – podstawy relacji i zakres oddziaływań (8 godz.)
 • Obywatele i przedsiębiorstwa z państw trzecich na RW UE (8 godz.)
 • Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (4 godz.)
 • Wyzwania dla RW UE (4 godz.)
 • Seminarium (8 godz.)

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów posiadać będzie specjalistyczną wiedzę w zakresie funkcjonowania rynku wewnętrznego UE, a także praktyczne umiejętności i kompetencje wykorzystania prawa i instrumentów rynku wewnętrznego do świadomego pełnienia ról konsumenta, pracownika i przedsiębiorcy. 

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów, zaliczeń oraz pracy końcowej przewidzianych programem studiów.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,obywatel-i-przedsiebiorstwo-na-rynku-wewnetrznym-unii-europejskiej,34016.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl