Zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego

College: The John Paul II Catholic University in Lublin

Department: Wydział Nauk Społecznych

Area: nauki społeczne

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

College type: Public

Wyposażenia słuchacza w wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania jednostką samorządową w wielu wymiarach, ściśle związanych z rolami, w jakie wcielają się osoby wybrane na stanowisko wójta/burmistrza/ prezydenta, bądź powołane na jego zastępcę, przy uwzględnieniu roli tych osób w rozwoju jednostki samorządowej, poprawy jakości i warunków życia jej mieszkańców i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty z różnych sektorów gospodarki.
Zarządzający jednostką samorządową postrzegani są jako „Gospodarze danego terenu”, „Menadżerowie jednostki samorządowej – podmiotu funkcjonującego na rynku”, „Wizjonerzy potencjalnych kierunków rozwoju jednostki samorządowej”, ale też „Kompetentni Partnerzy” w rozmowie z podmiotami zewnętrznymi z równych sfer gospodarki.

ADRESACI:

  • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich),
  • osoby obecnie zarządzający jednostkami samorządowymi (piastujący funkcję wójta/burmistrza/prezydenta itd. lub ich zastępców)
  • osoby, które chcą wystartować w kolejnych wyborach samorządowych i zarządzać jednostkami samorządowymi
  • osoby pragnące poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania podmiotem sektora finansów publicznych
  • osoby zaangażowane na rzecz rozwoju społeczności lokalnych
  • wszyscy, którzy chcą poszerzyć wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania jednostką samorządową
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

Źródło: KUL.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl