Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury

College: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Department: Faculty of Law and Administration

Area: nauki społeczne

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Studia dwusemestralne (maksymalnie 12 zjazdów/po ok. 6 w semestrze), realizowane w trybie niestacjonarnym. Zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele. Program studiów obejmuje 162 godziny zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i konwersatoriów.

O terminie rozpoczęcia studiów słuchacze zostaną poinformowani drogą e-mailową.

Cel studiów:

Oferta dydaktyczna odpowiada na zapotrzebowanie zarówno instytucji, jak i poszczególnych osób związanych z dziedziną kultury i nauki – w szczególności dotyczy to działalności bibliotek, muzeów, archiwów, szkół wyższych, instytutów badawczych, a także środków masowego przekazu, stowarzyszeń twórców i artystów. Celem studiów jest przekazanie pogłębionej i jednocześnie praktycznej wiedzy prawnej z zakresu własności intelektualnej dotyczącej nie tylko realizacji zadań ustawowych i statutowych instytucji kultury i nauki, lecz także sytuacji prawnej indywidualnych twórców i artystów działających na tych obszarach.

Sylwetka absolwenta studiów:

Absolwent studiów uzyska pogłębioną, specjalistyczną, ujętą zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym wiedzę z zakresu prawnej ochrony własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury. Niezbędnym fundamentem prawnym dla tej wiedzy są zaoferowane słuchaczom zgodnie z programem, wiadomości dotyczące podstawowych instytucji prawa cywilnego, karnego i administracyjnego, zaś jej pożądanym rozszerzeniem – praktyczne aspekty prawnopodatkowe, obligacyjne, prawa konkurencji i zamówień publicznych. Prezentacja wskazanych zagadnień rozciąga się również na sferę funkcjonowania Internetu.

Po ukończeniu studiów absolwent zyskuje poszerzoną wiedzę w zakresie zasad ochrony prawnej dorobku kulturalnego i naukowego, reguł funkcjonowania instytucji działających w tych sferach wraz z ważną społecznie i gospodarczo problematyką komercjalizacji rezultatów takiej twórczości, z drugiej zaś strony ram legalnego korzystania z takich dóbr. Znajomość o jakiej mowa, dotyczy przede wszystkim dziedziny prawa autorskiego – przedmiotu ochrony, podmiotu, treści i zakresu autorskich praw osobistych i majątkowych, ograniczeń ustawowych tej ochrony (dozwolony ustawowo użytek), problematyki umów oraz odpowiedzialności z tytułu dokonanych naruszeń, a także zagadnień szczególnych odnoszących się do ochrony wizerunku i tajemnicy korespondencji, praw artystów, producentów fonograficznych i stacji radiowo-telewizyjnych oraz kwestii zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Absolwent uzyska ponadto pogłębioną, mieszczącą się w zakresie tematycznym studiów, wiedzę z zakresu prawa własności przemysłowej – ochrona wynalazków, wzorów, oznaczeń odróżniających, produktów tradycyjnych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Wiedza ta obejmuje także relacje prawa polskiego z przepisami umów międzynarodowych i postanowieniami aktów unijnych (rozporządzeniami i dyrektywami).

W zakresie przedmiotowych studiów Absolwent zyska umiejętność wyszukiwania, rozumienia i interpretacji regulacji prawnej właściwej w danej sprawie, a następnie zdolność jej podstawowego zastosowania zarówno w wymiarze doradczym, jak i w postępowaniach urzędowych, także – w niektórych kwestiach – przed organami sądowymi. Umiejętności te obejmą sferę kontraktową, służącą komercjalizacji niematerialnych dóbr nauki i kultury, wstępną oceną kwestii podatkowych oraz takich działań na rynku, które stanowią nieuczciwą konkurencję. Istotne znaczenie wśród uzyskanych przez słuchacza kompetencji jest zdolność do ustalenia istniejących reguł prawnych oraz podejmowania działań w zakresie prawnych aspektów zawierania umów, formułowania ich treści oraz oceny skutków czynności kontraktowych, z uwzględnieniem szczególnej roli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Szczegółowe warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wymogów formalnych tj. złożenie odpowiednich dokumentów i dokonanie opłat, oraz merytorycznych, tj. zdanie w przewidzianych terminach egzaminów i uzyskanie zaliczeń wymaganych zgodnie z programem studiów.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,ochrona-wlasnosci-intelektualnej-w-dziedzinie-nauki-i-kultury,37040.chtm

Maria Curie-Sklodowska University
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

International Student Office
Maria Curie-Skłodowska University
DS Grześ, ul. Langiewicza 24, rooms 10-11
20-035 Lublin, Poland
phone: + 48 (81) 537 29 26
fax: +48 (81) 537 54 10
studyinenglish@umcs.pl

Admissions Office
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl

International Cooperation Center
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, r. 1207
20-031 Lublin, Poland
phone/fax: +48 (81) 537 53 86,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98
cwm@umcs.pl