Master of Business Administration For Education

College: The John Paul II Catholic University in Lublin

Department: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Area: nauki społeczne

Type: e-learning

Degree: podyplomowe

Language: Polish

College type: Public

CEL STUDIÓW:

Celem programu jest zapewnienie uczestnikom Master of Business Administration For Education możliwości nabycia nowoczesnej wiedzy w zakresie:

 • Systemu edukacyjnego i polityki oświatowej w Polsce i UE.
 • Psychologii zarządzania, coachingu i mentoringu w oświacie.
 • Prawa oświatowego i gospodarczego.
 • Nadzoru pedagogicznego i zarządzania jakością kształcenia.
 • Zarządzania talentami i zasobami ludzkimi (HR).
 • Zarządzania zmianą.
 • Public relations (PR) i Social Media (SM) w oświacie.
 • Zarządzania strategicznego.
 • Profilaktyki i wychowania w szkole.
 • Technologii informacyjnych w zarządzaniu oświatą.
 • Polityki oświatowej – dyrektor jako lider w środowisku.
 • Przywództwa dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
 • Przywództwa edukacyjnego w szkole.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie)
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.
 • osoby zajmujące się problematyką oświatową i edukacją oraz osoby, które zamierzają pełnić funkcje dyrektorów lub kierowników przedszkoli, szkół podstawowych i ponad podstawowych oraz innych placówek oświatowych

Źródło: KUL.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl