Prawo ochrony zdrowia

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

CEL STUDIÓW:

  • przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej dotyczącej aspektów prawnych związanych z zagadnieniami ochrony zdrowia, to jest z zakresu prawa medycznego, prawa farmaceutycznego, prawa dotyczącego organizacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia, w tym zasad jej finansowania
  • zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi w ochronie zdrowia, w tym dotyczącymi praw i obowiązków zarówno pacjentów jak i personelu medycznego
  • zapoznanie uczestników z rodzajami i zasadami odpowiedzialności za działania w ochronie zdrowia.

ADRESACI:

  • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), zainteresowani tematyką prawa w systemie ochrony zdrowia
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

Studia te mają charakter kwalifikacyjny dla absolwentów kierunków studiów bezpośrednio związanych z ochroną zdrowia, tj. lekarzy, lekarzy stomatologów, farmaceutów, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, psychologów klinicznych

Natomiast dla absolwentów studiów prawniczych, w tym dla radców prawnych i adwokatów studia te mają charakter doskonalący. 

http://kandydat.kul.pl/en/podyplomowe/prawo-ochrony-zdrowia/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl