Negocjacje i mediacje prawnicze | Stały Mediator

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne, nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

CEL STUDIÓW:

  • praktyczne przygotowanie do prowadzenia negocjacji i mediacji, w tym nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia zawodu stałego mediatora
  • rozszerzenie kompetencji analitycznych, mających zastosowanie w procesie rozwiązywania sporów
  • poznanie istoty, metod i narzędzi stosowanych podczas negocjacji i mediacji prawniczych i umiejętności ich wykorzystania w procesie rozwiązywania i zarządzania sporami.

ADRESACI:

  • absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich, zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności oraz ich doskonaleniem w zakresie prowadzenia mediacji, uprawniających do wpisu na listę stałych mediatorów i profesjonalizacji świadczonych usług mediacyjnych, a także osoby świadome społecznej odpowiedzialności biznesu i konieczności nabycia umiejętności w zakresie zarządzania sytuacjami konfliktowymi
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

http://kandydat.kul.pl/podyplomowe/negocjacje/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl