Radioekologia

Університет: Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні

Департамент : Факультет Хімії

Область науки : Точні та природничі науки

Формат навчання: Індивідуальний план навчання

Ступінь: podyplomowe

Мова: Польська

Grupa docelowa:

Absolwenci studiów wyższych chcących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe o wiedzę z zakresu radioekologii. Jest to szybko rozwijająca się dziedzina nauki badająca występowanie i obieg pierwiastków promieniotwórczych (naturalnych i sztucznych) w środowisku oraz ich wpływ na organizmy żywe. Wiedza, jaką uzyska absolwent studiów będzie istotna ze względu na istniejący problem skażenia środowiska radioizotopami.

Ofertę studiów kierujemy również do funkcjonariuszy straży pożarnych w związku z nowelizacją ustawy Prawo atomowe i nałożeniem na krajowy system ratowniczo-gaśniczy obowiązku likwidacji zagrożeń w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Absolwent uzyska wiedzę o skażeniach promieniotwórczych środowiska, mechanizmach przemieszczania się radionuklidów, wpływie promieniowania na organizmy żywe oraz metodach oznaczania pierwiastków promieniotwórczych w środowisku. Absolwent zdobędzie również doświadczenie w oznaczaniu pierwiastków promieniotwórczych występujących w środowisku metodami spektrometrycznymi (nabędzie umiejętności obsługiwania aparatury naukowej służącej do oznaczania pierwiastków promieniotwórczych), jak również pozna sposoby przygotowywania próbek do pomiarów. Zdobędzie również umiejętności w przeprowadzaniu oceny dawek i skutków promieniowania. Nabyta wiedza oraz zdobyte umiejętności umożliwią absolwentom racjonalne spojrzenie na problemy energetyki jądrowej, której rozwój planowany jest w najbliższych latach w Polsce.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

1. Wybrane zagadnienia z chemii jądrowej (30g WY, 30g LAB)
2. Radioizotopy w środowisku naturalnym, monitoring radiologiczny (30g WY, 15g LAB)
3. Wpływ promieniowania na organizmy żywe (15g WY, 10g KW)
4. Metody usuwania skażeń promieniotwórczych, odpady promieniotwórcze (15g WY, 15g KW)
5. Podstawy ochrony radiologicznej (15g WY, 30g KW) 

Ocena końcowa:

Pozytywna ocena końcowa studiów wymaga uzyskania pozytywnych ocen z egzaminów pisemnych oraz pisemnych zaliczeń na ocenę objętych programem studiów. Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych z egzaminów przewidzianych programem studiów.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,radioekologia,15025.chtm

Університет Марії Кюрі-Склодовської
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Тел.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Бюро Рекрутації УМКС
Plac Marii Curie-Sklodowskiej 5
(біля Університетської Книгарні)
20-031 Люблін
Тел.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl
skype: rekrutacja-ua

Центр польської мови та культури для іноземців УМКС
вул. Weteranów 18
20-038 Люблін
тел.: +48 (81) 537 54 25
тел.: +48 (81) 537 28 76
www.cjkp.umcs.lublin.pl