Rehabilitacja w geriatrii

Университет: Люблинский Медицинский Университет

Департамент : Центр послевузовского образования

Область науки: nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Формат обучения: Индивидуальный план обучения

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Rehabilitacja w geriatrii

  • Czas kształcenia: 1 rok (2 semestry)
  • Liczba godzin kontaktowych:  200
  • Przewidywany koszt: 1750 zł za semestr

Studia podyplomowe na kierunku „rehabilitacja w geriatrii” przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych na poziomie I° lub II° w zakresie fizjoterapii lub pielęgniarstwa bądź na poziomie II° w zakresie ratownictwa medycznego lub wychowania fizycznego.

Starzenie się populacji powoduje, że lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarki i inni specjaliści pracujący w ochronie zdrowia na co dzień spotykają w swojej praktyce osoby starsze, ze złożoną niepełnosprawnością, wielochorobowością, polifarmakoterapią i potrzebami opiekuńczymi.

Fizjoterapeuci w swojej codziennej pracy mają do czynienia ze starszymi niedołężnymi pacjentami stanowiącymi dla nich  poważne wyzwanie, ale także w miarę sprawnymi osobami starszymi, które też potrzebują pomocy.

Współczesna medycyna ma do odegrania ważną rolę wobec osób starszych jak i zadania do spełnienia. Z jednej strony działania terapeutyczne uwzględniające specyfikę kliniczną starszych pacjentów, polegające na poprawie umiejętności diagnozowania i prowadzenia usprawniania pacjentów, u których bardzo często występują złożone stany chorobowe, takie jak otępienie, majaczenie, depresja z nakładającymi się na nie dysfunkcjami narządu ruchu, układu krążenia czy nerwowego.

Z drugiej zaś strony – działania terapeutyczno-profilaktyczne, u całej grupy osób, które metrykalnie osiągnęły wiek starszy, a chcą utrzymywać prawidłowy poziom sprawności, co też wymaga od specjalistów odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Podstawy wiedzy o starzeniu i odmiennościach w przebiegu chorób starszych pacjentów, a także schorzeń związanych z wiekiem są nieodzowne nie tylko dla lekarzy, pielęgniarek, psychologów ale również dla osób zajmujących się rehabilitacją. 

Jedną z najważniejszych obaw związanych ze starością jest utrata sprawności i niezależności w zakresie podstawowych i złożonych czynności życiowych, ich utrzymanie jest bowiem warunkiem samodzielnego życia i pomyślnej starości. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy z zakresu gerontologii, diagnostyki funkcjonalnej, podstawowych metod fizjoterapeutycznych stosowanych w usprawnianiu ludzi starszych, a także specyfiki pielęgnowania w geriatrii w zakresie potrzebnym do pracy zawodowej wykonywanej na rzecz lub wraz z osobami starszymi.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów oraz przedstawienie końcowej prezentacji multimedialnej.

https://www.umlub.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/rehabilitacja-w-geriatrii/

Люблинский Медицинский Университет
Алея Рацлавицка (Al. Raclawickie) 1
20-059 Люблин
www.umlub.pl

Регистрация абитуриентов
тел: +48 (81) 448 50 73
тел: +48 (81) 448 50 77
rekrutacja@umlub.pl