Nauczanie geografii

Університет: Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні

Департамент : Факультет наук про землю та благоустрою

Область науки : Точні та природничі науки

Формат навчання: Індивідуальний план навчання

Ступінь: podyplomowe

Мова: Польська

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają podstawy do nauczania geografii we wszystkich typach szkół, w których prowadzona jest edukacja geograficzna. Studia przeznaczone są dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole. Program studiów jest zgodny z aktualnie obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. i uwzględnia zalecenia nowej podstawy programowej z zakresu geografii, zawartej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 1. Kartograficzne źródła informacji geograficznej
 2. Ziemia we wszechświecie
 3. Sfery Ziemi i ich wzajemne zależności
 4. Ochrona środowiska przyrodniczego świata i Polski
 5. Gospodarka współczesnego świata
 6. Problemy demograficzne, społeczne i polityczne współczesnego świata
 7. Europa – relacje człowiek-środowisko- gospodarka
 8. Geografia regionów świata
 9. Geografia fizyczna Polski
 10. Problemy społeczno-gospodarcze Polski
 11. Przyroda, gospodarka i kultura Lubelszczyzny
 12. Zajęcia terenowe w edukacji  geograficznej
 13. Dydaktyka geografii
 14. Środki multimedialne w edukacji geograficznej
 15. Praktyka pedagogiczna

Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu studiów absolwent posiada podstawową wiedzę geograficzną niezbędną nauczycielowi geografii do realizacji procesu kształcenia na każdym poziomie kształcenia szkolnego. Zna podstawowe procesy i zjawiska zachodzące w poszczególnych sferach Ziemi oraz wzajemne relacje zachodzące między tymi sferami a działalnością człowieka. Charakteryzuje zjawiska polityczne i społeczno-gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie.                                                                                          

Ponadto absolwent sprawnie posługuje się narzędziami pracy nauczyciela geografii, umiejętnie organizuje proces dydaktyczny w zakresie nauczania geografii w szkole i w terenie, posługuje się środkami multimedialnymi w pracy z uczniem.

Ocena końcowa:

Na podstawie ocen z egzaminów lub zaliczeń z poszczególnych przedmiotów objętych programem studiów oraz końcowej pracy zaliczeniowej.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,nauczanie-geografii,7103.chtm

Університет Марії Кюрі-Склодовської
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Тел.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Бюро Рекрутації УМКС
Plac Marii Curie-Sklodowskiej 5
(біля Університетської Книгарні)
20-031 Люблін
Тел.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl
skype: rekrutacja-ua

Центр польської мови та культури для іноземців УМКС
вул. Weteranów 18
20-038 Люблін
тел.: +48 (81) 537 54 25
тел.: +48 (81) 537 28 76
www.cjkp.umcs.lublin.pl