Języki skandynawskie dla rynku pracy

Університет: Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні

Департамент : Гуманітарний Факультет

Область науки : nauki humanistyczne

Формат навчання: Індивідуальний план навчання

Ступінь: podyplomowe

Мова: Польська

Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji językowych, niezbędnych do pracy w przedsiębiorstwach skandynawskich oraz firmach i instytucjach polskich współpracujących z krajami skandynawskimi, zwłaszcza ze Szwecją i Norwegią.
Studia umożliwiają naukę języka szwedzkiego lub norweskiego z elementami języka specjalistycznego, obejmującego słownictwo z dziedziny biznesu, ekonomii, finansów itp. oraz zdobycie podstawowej wiedzy o uwarunkowaniach społeczno-, kulturowo-, gospodarczych w krajach skandynawskich.
Absolwent studiów podyplomowych wykaże się znajomością języka szwedzkiego lub norweskiego oraz opanowaniem wiedzy i słownictwa związanego m.in. z geografią i kulturą krajów skandynawskich, warunkami społeczno-ekonomicznymi i prawnymi w w/w regionie UE, organizacją i działalnością przedsiębiorstwa w krajach skandynawskich oraz umiejętnością prowadzenia korespondencji biznesowej. Zajęcia realizowane są w języku szwedzkim lub norweskim (moduł zajęć językowych) oraz w języku polskim (moduł zajęć kulturoznawczych, realioznawczych oraz zajęć specjalistycznych), w formie warsztatów, konwersatoriów i ćwiczeń laboratoryjnych dla początkujących i/lub zaawansowanych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych Języki skandynawskie dla rynku pracy posiada kompetencje językowe na poziomie biegłości A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem ogólnym z elementami języka specjalistycznego, niezbędne do wykonywania zawodu. Zna terminologię i struktury gramatyczne właściwe dla języka szwedzkiego lub norweskiego. Ma uporządkowaną, podstawową wiedzę z zakresu szwedzkiego lub norweskiego języka biznesu, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej, a także posiada wiedzę, dotycząca geografii i kultury oraz uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, społecznych i gospodarczych krajów skandynawskich.

Ocena końcowa:

Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów i egzaminów uwzględnionych w planie studiów, a ponadto uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego obejmującego:

  1. część pisemną – praca z tekstem ogólnym i tekstem z elementami języka specjalistycznego – łącznie 50 pkt (po 25 pkt za każdy tekst)
  2. część ustną – rozmowa w wybranym języku skandynawskim na tematy ogólne z elementami języka specjalistycznego – łącznie 50 pkt.

Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest uzyskanie łącznie minimum 70% z obydwu części egzaminu dyplomowego.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,jezyki-skandynawskie-dla-rynku-pracy,33739.chtm

Університет Марії Кюрі-Склодовської
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Тел.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Бюро Рекрутації УМКС
Plac Marii Curie-Sklodowskiej 5
(біля Університетської Книгарні)
20-031 Люблін
Тел.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl
skype: rekrutacja-ua

Центр польської мови та культури для іноземців УМКС
вул. Weteranów 18
20-038 Люблін
тел.: +48 (81) 537 54 25
тел.: +48 (81) 537 28 76
www.cjkp.umcs.lublin.pl