Historia sztuki

Studia na kierunku historia sztuki przygotowują między innymi do pracy muzealnika lub animatora kultury. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Sztuka starożytna – analiza i interpretacja dzieła sztuki Techniki i style w rzemiośle artystycznym Historia sztuki starożytnej Historia sztuki średniowiecznej w Polsce Ikonografia chrześcijańska Historia fotografii Muzealnictwo Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.
Więcej

Historia

Studia na kierunku historia przygotowują między innymi do pracy nauczyciela lub archiwisty. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Prahistoria ziem polskich Historia starożytna Vademecum badań historycznych Kultura klasycznego świata starożytnego i Bizancjum Religie starożytnego Bliskiego Wschodu Zawód nauczyciela – tradycja i współczesność Historia ustroju i administracji do końca XVIII wieku Wykaz specjalności w ramach kierunku Specjalizacja nauczycielska Archiwistyka
Więcej

Filologia polska

Studia na filologii polskiej przygotowują do podjęcia pracy między innymi w mediach i instytucjach kultury. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Historia literatury Literatura staropolska Analiza dzieła literackiego Literatura staropolska Analiza dzieła literackiego Stylistyka praktyczna Wykaz specjalności w ramach kierunku Specjalizacja nauczycielska Krytyka literacka i artystyczna Sylwetka absolwenta Absolwent posiada wiedzę filologiczną w zakresie lingwistyki, literatury polskiej i powszechnej
Więcej

Filologia polska

Studia na filologii polskiej przygotowują do podjęcia pracy między innymi w mediach i instytucjach kultury. Tytuł zawodowy: magister W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Z problematyki literatury XIX wieku Alegoria i światy fikcyjne Modernizm polski Kluczowe kompetencje nauczyciela Gry i zabawy w nauczaniu języka polskiego jako obcego Teoria i historia filmu Wykaz specjalności w ramach kierunku Specjalizacja nauczycielska Specjalizacja antropologiczno-kulturowa Specjalizacja glottodydaktyczna Sylwetka absolwenta
Więcej

Historia sztuki

Studia na kierunku historia sztuki przygotowują między innymi do pracy muzealnika lub animatora kultury. Tytuł zawodowy: magister W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Antropologiczne konteksty sztuki średniowiecznej Kobiety w malarstwie europejskim. Malarki i modelki Dzieje myśli o sztuce i doktryn artystycznych W kręgu sztuki Europy i I Rzeczypospolitej Historia europejskich kolekcji rzeźb antycznych Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.
Więcej

Historia

Studia na kierunku historia przygotowują między innymi do pracy nauczyciela lub archiwisty. Tytuł zawodowy: magister W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Statystyka i demografia historyczna Lubelszczyzna w średniowieczu Historia XIX w. U źródeł wojskowości Polski wczesnośredniowiecznej Współczesna kancelaria, registratura i archiwum bieżące Konserwacja i reprografia archiwaliów Kluczowe kompetencje nauczyciela Wykaz specjalności w ramach kierunku Specjalizacja nauczycielska Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Sylwetka absolwenta Absolwent
Więcej

Historia

Kierunek „Historia”, studia magisterskie II stopnia, adresowany jest do tych wszystkich, którzy pragną rozszerzyć nie tylko swoją wiedzę historyczną, ale też tę ogólnohumanistyczną. Student historii będzie miał możliwość zapoznać się z różnymi szkołami historycznymi, które ukształtowały się w przeszłości, także arkanami uprawiania tzw. historii regionalnej. W ciągu dwóch lat studiów nabędzie umiejętności analitycznych, posługiwania się językami obcymi, uzyska dostęp do wiedzy interdyscyplinarnej. Osoby
Więcej

Historia

Trwające 3 lata (6 semestrów) studia licencjackie, kończą się uzyskaniem stopnia licencjata i pozwalają na kontynuację nauki na studiach magisterskich. W trakcie ich trwania student przechodzi kurs historii Polski i dziejów powszechnych od starożytności do współczesności. Poza zagadnieniami czysto historycznymi w programie studiów pojawiają się także zajęcia z zakresu multimediów w pracy historyka, podstaw projektowania gier historycznych czy wiedza o muzeach i muzealnictwie. Student zapoznaje się z podstawami warsztatu
Więcej

Prawo

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Prawo cywilne, Postępowanie cywilne, Prawo karne, Postępowanie karne, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Prawo handlowe, Prawo finansowe, Prawo konstytucyjne, Prawo pracy, Prawo Unii Europejskiej, Prawo międzynarodowe publiczne, Teoria i filozofia prawa. Studentom kierunku oferowany jest również szeroki wybór przedmiotów kierunkowych i monograficznych umożliwiających pogłębienie wiedzy w wybranych dziedzinach prawa. W ofercie dydaktycznej
Więcej

Prawo

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Prawo cywilne, Postępowanie cywilne, Prawo karne, Postępowanie karne, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Prawo handlowe, Prawo finansowe, Prawo konstytucyjne, Prawo pracy, Prawo Unii Europejskiej, Prawo międzynarodowe publiczne, Teoria i filozofia prawa. Studentom kierunku oferowany jest również szeroki wybór przedmiotów kierunkowych i monograficznych umożliwiających pogłębienie wiedzy w wybranych dziedzinach prawa. W ofercie dydaktycznej
Więcej