Program Wspierania Inicjatyw Akademickich

Masz pomysł, jak wpłynąć na rozwój akademickości miasta, jednak brakuje Ci środków na jego realizację? Weź udział w pilotażowej edycji Konkursu Program Wspierania Inicjatyw Akademickich i pokaż nam, jak ważna jest realizacja Twojego pomysłu!

Wnioskodawcami w Konkursie o wsparcie finansowe, rzeczowe oraz promocyjne mogą zostać wszystkie podmioty realizujące szeroko rozumiane inicjatywy na rzecz rozwoju akademickości miasta, w tym m.in. uczelnie, wydziały, instytuty, koła naukowe, fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe.

W ramach Konkursu przewidziane jest wsparcie promocyjne, rzeczowe oraz finansowe w przedziale od 1 tys. do 50 tys. zł brutto!

Nabór wniosków do pilotażowej edycji Konkursu potrwa do 30 czerwca 2021 r.

W skład inicjatyw akademickich, odbywających się na terenie Lublina, które mogą otrzymać wsparcie w ramach Konkursu, zaliczyć można:

 • organizację konferencji o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym/lokalnym;
 • organizację konkursów naukowych;
 • realizację studenckich i doktoranckich projektów badawczych i naukowych;
 • organizację festiwali naukowych;
 • organizację koncertów, recitali, przedstawień teatralnych i występów tanecznych;
 • organizację przeglądów, festiwali, turniejów naukowych, wystaw, plenerów i konkursów artystycznych;
 • organizację tematycznego oprowadzania po Lublinie dla nowo przybyłych do Lublina studentów i naukowców w języku angielskim i polskim;
 • organizację kursów języka polskiego dla zagranicznych studentów, pracowników uczelni i absolwentów lubelskich uczelni;
 • organizację imprez integrujących studentów uczelni ze społecznością lokalną.

Projekt przewiduje organizację dwóch edycji Konkursu w ciągu każdego roku, rozpoczynąjac od jednej pilotażowej edycji w 2021 r. Dokumenty aplikacyjne do Konkursu na akademickie inicjatywy naukowe lub kulturalne:

 • przypadające w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia należy złożyć w terminie do końca października roku poprzedzającego;
 • przypadające w okresie od 1 września do 10 grudnia danego roku należy złożyć w terminie do końca czerwca roku bieżącego.

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu można doręczyć:

 • osobiście do sekretariatu Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin: pl. Litewski 1, 20–080 Lublin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Program Wspierania Inicjatyw Akademickich”;
 • pocztą na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, pl. Litewski 1, 20-080 Lublin, z dopiskiem: „Program Wspierania Inicjatyw Akademickich”;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (biznes@lublin.eu), pod warunkiem zaopatrzenia for-mularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifiko-wanym certyfikatem;
 • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod wa-runkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfi-kowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisania profilem zaufanym ePUAP.

Więcej informacji w regulaminie Konkursu.

Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin informuje, że w związku z rezygnacją trzech Zwycięzców z udziału w Konkursie „Program Wspierania Inicjatyw Akademickich” – edycja I pilotażowa, a tym samym z realizacji zgłoszonych zwycięskich inicjatyw przy wsparciu Gminy Lublin, Komisja Konkursowa w dniu 2 sierpnia 2021 r., w wyniku przeprowadzonego posiedzenia, zdecydowała o przyznaniu, w ramach wolnych środków, dodatkowego wsparcia finansowego Zwycięzcom, którym przyznano wsparcie w wysokości niższej niż wnioskowana, w dodatkowej kwocie:

 1. 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy brutto)
  Zwycięzca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin,
  Projekt: Lubimy Lublin – filmy o Lublinie z lekcjami języka polskiego jako obcego,
  łączna suma przyznanego wsparcia finansowego w ramach I edycji Programu: 17 000,00 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100 brutto);
 2. 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy brutto)
  Zwycięzca: Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin,
  Projekt: VIII Międzynarodowa Konferencja Medyczna w Lublinie,
  łączna suma przyznanego wsparcia finansowego w ramach I edycji Programu: 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 brutto), przyznana wysokość wsparcia rzeczowego nie ulega zmianie;
 3. 1 200,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100 groszy brutto)
  Zwycięzca: Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej,
  ul. Urocza 3, 20-825 Lublin,
  Projekt: Poszukiwacze Pasji,
  łączna suma przyznanego wsparcia finansowego w ramach I edycji Programu: 7 200,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych 00/100 brutto), przyznana wysokość wsparcia rzeczowego nie ulega zmianie;
 4. 1 200,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100 groszy brutto)
  Zwycięzca: Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin,
  Projekt: 60-lecie STN UMLUB – Jubileuszowa Gala Kół Naukowych,
  łączna suma przyznanego wsparcia finansowego w ramach I edycji Programu: 5 200,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych 00/100 brutto), przyznana wysokość wsparcia rzeczowego nie ulega zmianie;
 5. 1 200,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100 groszy brutto)
  Zwycięzca: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział Lublin,
  ul. Narutowicza 41/1, 20-016 Lublin,
  Projekt: Nauka łączy pokolenia,
  łączna suma przyznanego wsparcia finansowego w ramach I edycji Programu: 4 200,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100 brutto);
 6. 400,00 zł brutto (słownie: czterysta złotych 00/100 groszy brutto)
  Zwycięzca: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Geodezyjne Koło Naukowe „Equator”,
  ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,
  Projekt: Utworzenie wirtualnego spaceru po Lublinie z użyciem platformy ArcGIS Online;
  łączna suma przyznanego wsparcia finansowego w ramach I edycji Programu: 2 400,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100 brutto), przyznana wysokość wsparcia rzeczowego nie ulega zmianie.

W ramach I edycji Konkursu Program Wspierania Inicjatyw Akademickich, Komisja Konkursowa w drodze trzech posiedzeń przyznała wsparcie Wnioskodawcom o łącznej wysokości 47 430,85 zł brutto, z czego 1 430,85 zł brutto w postaci wsparcia rzeczowego.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia I edycji Konkursu, w tym zakres przyznanego wsparcia oraz wzór wymaganego Oświadczenia dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin.


W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków w dniu 9 lipca 2021 r., Komisja Konkursowa zdecydowała o podziale środków przewidzianych na I edycję Konkursu i przyznaniu wsparcia finansowego i rzeczowego następującym wnioskom, które uplasowały się na szczycie listy rankingowej:

 1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin,
  Projekt: Lubimy Lublin – filmy o Lublinie z lekcjami języka polskiego jako obcego.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 15 000 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 groszy brutto).
 2. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin.
  Projekt: VIII Międzynarodowa Konferencja Medyczna w Lublinie.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 8 000 zł brutto (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 brutto).
  Przyznane wsparcie rzeczowe o łącznej szacowanej wartości: 474,50 zł brutto (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery złote 50/100 groszy brutto).
 3. Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej, ul. Urocza 3, 20-825 Lublin.
  Projekt: Poszukiwacze Pasji.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 6 000 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 brutto).
  Przyznane wsparcie rzeczowe o łącznej szacowanej wartości: 389,10 zł brutto (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 10/100 groszy brutto).
 4. Stowarzyszenie na rzecz Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin.
  Projekt: Uroczysty koncert z okazji 100-lecia Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 brutto).
 5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin.
  Projekt: 60-lecie STN UMLUB – Jubileuszowa Gala Kół Naukowych.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 4 000 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 brutto).
  Przyznane wsparcie rzeczowe o łącznej szacowanej wartości: 389,10 zł brutto (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 10/100 groszy brutto).
 6. Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin.
  Projekt: Lublin & LUT 2030.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 4 000 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 brutto).
 7. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Kultury „CORO.PL”, ul. Przepiórcza 5, 20-382 Lublin.
  Projekt: Międzynarodowy Festiwal Chórów Akademickich Uczelni Technicznych.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 3 000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 brutto).
 8. Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział Lublin, ul. Narutowicza 41/1, 20-016 Lublin.
  Projekt: Nauka łączy pokolenia.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 3 000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 brutto).
 9. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Geodezyjne Koło Naukowe „Equator”, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin.
  Projekt: Utworzenie wirtualnego spaceru po Lublinie z użyciem platformy ArcGIS Online.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 2 000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 brutto).
  Przyznane wsparcie rzeczowe o łącznej szacowanej wartości: 178,15 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt osiem złotych 15/100 groszy brutto).

W ramach I edycji Konkursu Program Wspierania Inicjatyw Akademickich, Komisja Konkursowa przyznała wsparcie Wnioskodawcom o łącznej wysokości 51 430,85 zł brutto, z czego 1 430,85 zł brutto w postaci wsparcia rzeczowego.

Wnioskodawcy, którym przyznano wsparcie w wysokości niższej niż wnioskowana, zobowiązani są dostarczyć do Sekretariatu Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości (Plac Litewski 1, pok. 104 (I piętro), 20-080 Lublin) Oświadczenie o przyjęciu wsparcia w mniejszej kwocie niż wnioskowana, bądź o rezygnacji z udziału w Programie do dnia 30 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia I edycji Konkursu, w tym zakres przyznanego wsparcia oraz wzór wymaganego Oświadczenia dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin.


Program Wspierania Inicjatyw Akademickich jest inicjatywą Urzędu Miasta Lublin. Celem Programu jest kreowanie wizerunku Lublina, jako miasta przyjaznego środowisku akademickiego oraz naukowemu, a także promocja osiągnięć wybitnych studentów oraz doktorantów, jak również wspieranie ich w realizacji akademickich inicjatyw kulturalnych i naukowych.

Osoba do kontaktu w sprawie pytań związanych z Konkursem:

Katarzyna Bujan
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 15
e-mail: katarzyna.bujan@lublin.eu