Socjologia

Uczelnia: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Nowe, 2-letnie studia magisterskie na kierunku Socjologia adresowane są do osób, które chcą uzyskać stopień magistra i kompleksowe, odpowiadające potrzebom rynku wykształcenie. W ramach kierunku masz możliwość wyboru jednej z czterech specjalności – Informatyka społeczna, Psychosocjologia rozwoju osobistego i coaching menedżerski, Marketing, reklama i nowe media, Socjologia rynku mody. Studia ze względu na połączenie uniwersalnej wiedzy socjologicznej z gruntowną wiedzą specjalistyczną z zakresu wybranej specjalności mają charakter interdyscyplinarny. W programie studiów przewidziano szczególnie dużo zajęć w formie warsztatów, ćwiczeń i projektów, które praktycznie przygotują Cię do pracy w zawodzie.

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • działach marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • ośrodkach badania opinii społecznej,
 • uczelniach i instytutach naukowych,
 • instytucjach doradczych i szkoleniowych,
 • agencjach PR oraz reklamowych,
 • środkach masowego przekazu,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • placówkach kulturalnych,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • szkołach, ale po ukończeniu studium pedagogicznego.

Studia stacjonarne

Przy płatności miesięcznej: 350 zł
Przy płatności semestralnej: 1 900 zł
Przy płatności rocznej: 3 800 zł

Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 350 zł
Przy płatności semestralnej: 1 900 zł
Przy płatności rocznej: 3 800 zł

Specjalności
 • Innowacje i interwencje społeczne stanowią nowe, bardziej skuteczne metody rozwiązywania problemów społecznych. Zmieniające się możliwości technologiczne i gospodarcze wywierają nieustanny wpływ na zmiany społeczne oraz stanowią odpowiedź na takie zjawiska i procesy jak: zmieniające się modele biznesowe, rosnąca obecność technologii w życiu codziennym czy godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Innowator społeczny to nowy profil zawodowy dla osób kreatywnych, ukierunkowanych na poszukiwanie trwałych rozwiązań dla przyszłości w wielu dziedzinach życia społecznego poprzez tworzenie i testowanie nowych rozwiązań lub usprawnianie już istniejących, przy jednoczesnej dbałości o ich optymalizację, zgodnie z myślą „więcej za mniej”. Innowacyjność może dotyczyć zarówno wytwarzanych produktów, sposobu pracy, jak i kreowania nowych zjawisk oraz społecznej wartości dodanej. Do wyboru specjalności zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie stymulowania, rozwijania oraz zarządzania innowacjami społecznymi, chcące w przyszłości wzmacniać regionalny ekosystem rozwoju innowacji społecznych nakierowanych na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy społeczne. Absolwenci i absolwentki naszej specjalności mogą podjąć prace na stanowiskach związanych m.in. z konsultowaniem, planowaniem oraz realizacją procesów zmian społecznych w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych oraz organizacjach o charakterze biznesowym. Alternatywnym sposobem na rozpoczęcie swojej obecności na rynku pracy może być założenie własnej działalności gospodarczej związanej z projektowaniem i realizacją innowacji społecznych działając na rzecz konkretnych grup i społeczności lokalnych.
 • Analityk zjawisk migracyjnych – specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych polityką migracyjną kraju, rozpoznawaniem problemów lokalnych generowanych przez migrację zarobkową (emigrację i imigrację) na szczeblu lokalnym, budowaniem strategii rozwiązywania problemów zarówno rynku pracy jak też problemów socjalnych wynikających z wyjazdów za granicę rodziców oraz z rozwiązywania problemów społecznych (zatrudnienie, mieszkania, procesy integracyjne itp.) powodowanych przyjazdem do pracy cudzoziemców. Problemy generowane przez migracje i napływ cudzoziemców powodują, że analityk zjawisk migracyjnych to zawód niezwykle pożądany przez pracodawców na rynku pracy. Zadaniem tej specjalności jest przede wszystkim przygotowanie kompetentnych zasobów kadrowych do pracy w samorządach terytorialnych, służbach społecznych, szkołach i organizacjach pozarządowych do rozwiązywania problemów związanych z migracją na poziomie lokalnym.
 • Informatyka Społeczna – specjalność interdyscyplinarna, łącząca nauki społeczne i humanistyczne z wiedzą techniczną, umożliwiająca zdobywanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji z zakresu znajomości technologii, jak i sprawnego wykorzystywania jej w przestrzeni społecznej. Studenci nabywają praktyczne umiejętności w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów w obszarze człowiek, społeczeństwo a systemy informacyjne. Studenci nauczą się projektować i przeprowadzać badania społeczne, przygotowywać prognozy z wykorzystaniem szerokiego spektrum narzędzi informatycznych. Zdobędą umiejętności praktyczne w tworzeniu produktów oraz rozwiązań uwzględniających złożone procesy społeczne i kontekst kulturowy. Na studia magisterskie uzupełniające zapraszamy absolwentów informatyki, socjologii, zarządzania, a także stosunków międzynarodowych. Program został zaprojektowany z myślą zarówno o absolwentach studiów pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunkach z nauk społecznych i humanistycznych oraz technicznych. Obok twardych umiejętności (takich jak projektowanie, grafika komputerowa, analiza danych) student zdobędzie wiedzę opartą na socjologii innowacji, komunikacji społecznej czy neuropsychologii. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w firmach marketingowych stosujących nowoczesny marketing internetowy, firmach prowadzących badania społeczne. Alternatywnym sposobem na rozpoczęcie swojej obecności na rynku pracy będzie otwarcie własnej działalności gospodarczej związanej z projektowaniem i realizacją aplikacji internetowych, społecznościowych.
DLA STUDENTA

Wyższa Szkoła Przędsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12,
20-150 Lublin
www.wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA Lublin
tel.: +48 (81) 452 94 73,
kom.: 601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Studia anglojęzyczne (pokój 024)
tel.: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
(pokój 105)
tel.: +48 (81) 452 94 74
spd@wspa.pl