Inżynieria środowiska

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Inżynierii Produkcji

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Inżynieria środowiska to nowoczesny, praktyczny kierunek studiów o charakterze inżynieryjno-technicznym, przygotowujący absolwentów w zakresie wykorzystania działań inżynierskich niezbędnych do ochrony i kształtowania środowiska. Kierunek ten obejmuje studia pierwszego stopnia – inżynierskie: stacjonarne (3,5-letnie – 7 semestrów) i niestacjonarne (4-letnie – 8 semestrów), jak również studia drugiego stopnia – magisterskie: stacjonarne (1,5 roku – 3 semestry) i niestacjonarne (2 lata – 4 semestry).

W ramach kierunku na studiach pierwszego stopnia nie ma wyodrębnionych specjalności. Na studiach drugiego stopnia funkcjonują 3 specjalności:

  • gospodarka wodno-ściekowa;
  • alternatywne źródła energii;
  • gospodarka odpadami.

Program kształcenia na I stopniu studiów obejmuje treści dotyczące m.in. chemii, matematyki, fizyki, ochrony własności intelektualnej, rysunku technicznego i geometrii wykreślnej, technologii informacyjnej, geodezji i kartografii, egronomii i BHP, gleboznawstwa, informatycznych podstaw projektowania, meteorologii i klimatologii, mechaniki płynów, mikrobiologii środowiskowej, systemów informacji przestrzennej, ekologii, ochrony środowiska, termodynamiki technicznej, materiałoznawstwa, hydrologii i hydrogeologii, mechaniki i wytrzymałości materiałów, ochrony powietrza, zarządzania środowiskiem, ekonomii, ekonomiki, nanotechnologii, biotechnologii, biochemii, mechaniki gruntów i geotechniki, bezpieczeństwa przemysłowego, gospodarki wodnej i ochrony wód, budownictwa i prawa budowlanego, zagospodarowania wód opadowych, degradacji i rekultywacji zbiorników wodnych, technologii ekoenergetycznych, niekonwencjonalnych źródeł energii, wentylacji i klimatyzacji, technologii wody i ścieków, instalacji sanitarnych, wodociągów i kanalizacji, oczyszczania ścieków w obszarach wiejskich, gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem i wibracjami, oceny oddziaływania na środowisko, rekultywacji terenów zdegradowanych, technik ochrony przed erozją, melioracji i odwodnienia obiektów inżynierskich, obiektów małej retencji, gospodarki przestrzennej, sieci i instalacji gazowych, podstaw kosztorysowania, technik cieplnych i ogrzewnictwa, sieci elektroenergetycznych i instalacji elektrycznych, pomp i przepompowni, automatyki i sterowania, inżynierii rzecznej i ochrony przed powodzią oraz budowli hydrotechnicznych, technologii robót budowlanych.

https://www.up.lublin.pl/inzynieria-srodowiska/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl