Geodezja i kartografia

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Inżynierii Produkcji

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Geodezja i kartografia jako kierunek łączy w sobie nauki techniczne oraz nauki o Ziemi. Kształcą się na nim specjaliści w zakresie szeroko rozumianej geodezji i kartografii.

Tytuł zawodowy: inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Instrumentoznawstwo
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
 • Systemy i układy odniesienia
 • Fotogrametria i teledetekcja
 • Systemy informacji przestrzennej
 • Technologie informacyjne
 • Mapa numeryczna
 • Infrastruktura inforamcji przestrzennej
 • Geowizualizacja.

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami
 • Geodezyjno-kartograficzne bazy danych

Sylwetka absolwenta

Absolwent zna nowoczesne techniki i technologie wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowanie wyników pomiarów. Zapoznał się z zagadnieniami fotogrametrii, kartografii wyceny, katastru i gospodarki nieruchomościami. Orientuje się w procesie przebudowy rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, technikach programowania, geomatyce, zarzadzaniu i wykorzystaniu baz danych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci mogą pracować na stanowiskach inżnierskich i menadżerskich w firmach geodezyjnych, wydziałach geodezji urzędów administracji państwowej i samorządowej, ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, instytucjach i przedsiębiorstwach geodezyjnych, kartograficznych i geoinformatycznych. Absolwenci będą też mogli prowadzić własne przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie geodezji i kartografii.

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/geodezja-kartografia/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl