Pedagogika specjalna

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: zaoczne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Kierunek Pedagogika specjalna o profilu ogólnoakademickim, skierowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem wszechstronnej wiedzy dotyczącej specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi i nieprzystosowanymi społecznie. Studia na kierunku Pedagogika specjalna dają możliwość uzyskania nie tylko wysokich kwalifikacji zawodowych, ale również umiejętności przydatnych w edukacji i rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz w resocjalizacji osób nieprzystosowanych społecznie. Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4semestry) i po ich ukończeniu Absolwent uzyskują tytuł magistra. Jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów trzeciego stopnia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: wybrane problemy i kierunki filozoficzne, wychowanie resocjalizujące, Metodyka oddziaływania resocjalizującego i socjoterapeutycznego, Metodyka pracy z rodziną dziecka z autyzmem, Metodyka wspomagania procesów poznawczych i przystosowania dzieci i młodzieży, Diagnoza i terapia osób z trudnościami w uczeniu się, Dydaktyka specjalnych potrzeb edukacyjnych, itp.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pip.umcs.lublin.pl

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się (specjalność nauczycielska). Absolwent kierunku pedagogika specjalna o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się uzyskuje kwalifikacje do pracy z osobami z autyzmem (lub z innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu), z osobami z trudnościami w uczeniu się oraz z osobami zdolnymi, ponadto Absolwent przygotowany jest do pracy z ich rodzinami, a także do uczestniczenia w badaniach z obszaru pedagogiki specjalnej.
 2. Specjalna terapia pedagogiczna z terapią procesów  integracji sensorycznej (specjalność nauczycielska). Absolwent kierunku pedagogika specjalna o specjalności Specjalna terapia pedagogiczna  z terapią procesów  integracji sensorycznej uzyskuje kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnościami  (różnego rodzaju i stopnia), ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z deficytami procesów integracji sensorycznej. Ponadto Absolwent przygotowany jest do pracy z ich rodzinami, a także do uczestniczenia w badaniach z obszaru pedagogiki specjalnej.
 3. Resocjalizacja z socjoterapią (specjalność nienauczycielska). Absolwent kierunku pedagogika specjalna o specjalności Resocjalizacja z socjoterapią posiada pogłębioną wiedzę z zakresu metodyki oddziaływania resocjalizującego, ze szczególnym naciskiem na projektowanie oddziaływań grupowych. Wariant ten wzbogacony został o blok dotyczący socjoterapii. Absolwent jest przygotowany do pracy w roli pedagoga, wychowawcy, kuratora sądowego, animatora zajęć edukacyjno-wychowawczych, socjoterapeutycznych, mediacyjnych i profilaktycznych w ośrodkach kuratorskich, placówkach socjoterapeutycznych, wychowawczych, penitencjarnych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, karnych, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach wsparcia dziennego, świetlicach socjoterapeutycznych oraz środowiskowych. Podejmując pracę w placówkach oświatowo-wychowawczych, podległych resortowi edukacji, Absolwent będzie musiał uzupełnić przygotowanie pedagogiczne, jeżeli nie uzyskał takiego w czasie studiów pierwszego stopnia.

Kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK na kierunek pedagogika specjalna, wskazując preferowaną specjalność spośród oferowanych przez Wydział. Potwierdzenie wyboru specjalności dokonywane jest w czasie składania kompletu dokumentów.

Specjalność nauczycielska może być wybrana pod warunkiem ukończenia specjalności nauczycielskiej na studiach I stopnia.

Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem jej wyboru przez minimum 20 studentów.

Sylwetka absolwenta

 • posiada gruntowną wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej oraz poszerzoną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (w tym: pedagogiki, filozofii, psychologii, socjologii);
 • posiada umiejętności metodyczne niezbędne do pracy z osobami niepełnosprawnymi
  i nieprzystosowanymi społecznie w ramach działalności edukacyjnej, rehabilitacyjnej
  i resocjalizacyjnej;
 • posiada umiejętności samodzielnego projektowania działań edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych w odniesieniu do młodzieży i osób dorosłych;
 • posiada kompetencje społeczne istotne dla zawodowego funkcjonowania w charakterze pedagoga specjalnego;
 • posiada pogłębioną wiedzę oraz umiejętności prowadzenia samodzielnych badań naukowych.

Możliwości zatrudnienia

 • placówkach szkolnictwa specjalnego;
 • przedszkolach i szkołach integracyjnych;
 • szkołach podstawowych (ogólnodostępnych);
 • placówkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych, socjalizacyjnych i socjoterapeutycznych: ośrodkach kuratorskich, wychowawczych, penitencjarnych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, karnych, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach wsparcia dziennego, świetlicach socjoterapeutycznych oraz środowiskowych;
 • placówkach edukacyjnych i opiekuńczo wychowawczych dla osób niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl