Języki skandynawskie dla rynku pracy

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji językowych, niezbędnych do pracy w przedsiębiorstwach skandynawskich oraz firmach i instytucjach polskich współpracujących z krajami skandynawskimi, zwłaszcza ze Szwecją i Norwegią.
Studia umożliwiają naukę języka szwedzkiego lub norweskiego z elementami języka specjalistycznego, obejmującego słownictwo z dziedziny biznesu, ekonomii, finansów itp. oraz zdobycie podstawowej wiedzy o uwarunkowaniach społeczno-, kulturowo-, gospodarczych w krajach skandynawskich.
Absolwent studiów podyplomowych wykaże się znajomością języka szwedzkiego lub norweskiego oraz opanowaniem wiedzy i słownictwa związanego m.in. z geografią i kulturą krajów skandynawskich, warunkami społeczno-ekonomicznymi i prawnymi w w/w regionie UE, organizacją i działalnością przedsiębiorstwa w krajach skandynawskich oraz umiejętnością prowadzenia korespondencji biznesowej. Zajęcia realizowane są w języku szwedzkim lub norweskim (moduł zajęć językowych) oraz w języku polskim (moduł zajęć kulturoznawczych, realioznawczych oraz zajęć specjalistycznych), w formie warsztatów, konwersatoriów i ćwiczeń laboratoryjnych dla początkujących i/lub zaawansowanych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych Języki skandynawskie dla rynku pracy posiada kompetencje językowe na poziomie biegłości A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem ogólnym z elementami języka specjalistycznego, niezbędne do wykonywania zawodu. Zna terminologię i struktury gramatyczne właściwe dla języka szwedzkiego lub norweskiego. Ma uporządkowaną, podstawową wiedzę z zakresu szwedzkiego lub norweskiego języka biznesu, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej, a także posiada wiedzę, dotycząca geografii i kultury oraz uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, społecznych i gospodarczych krajów skandynawskich.

Ocena końcowa:

Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów i egzaminów uwzględnionych w planie studiów, a ponadto uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego obejmującego:

  1. część pisemną – praca z tekstem ogólnym i tekstem z elementami języka specjalistycznego – łącznie 50 pkt (po 25 pkt za każdy tekst)
  2. część ustną – rozmowa w wybranym języku skandynawskim na tematy ogólne z elementami języka specjalistycznego – łącznie 50 pkt.

Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest uzyskanie łącznie minimum 70% z obydwu części egzaminu dyplomowego.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,jezyki-skandynawskie-dla-rynku-pracy,33739.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl