Fizyka

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Studia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Program studiów II stopnia zapewnia zdobycie poszerzonej wiedzy w stosunku do studiów I stopnia w zakresie opisu teoretycznego zjawisk i umiejętności wykorzystania aparatury pomiarowej do badania procesów fizycznych i własności ciał. Na tych studiach naukę mogą kontynuować absolwenci wszystkich studiów licencjackich w zakresie fizyki (ukończonych w dowolnym ośrodku) oraz pokrewnych (przyrodniczych i inżynierskich). Licencjatom, którzy na studiach I stopnia nie odbyli w programie studiów odpowiedniej liczby godzin w zakresie fizyki i matematyki, określonej w minimach ministerialnych dla kierunku fizyka, Dziekan określi indywidualnie różnice programowe. W 1 semestrze wszyscy studenci uczęszczają na zajęcia podstawowe. Pod koniec tego semestru studenci wybierają specjalność, którą chcieliby studiować (oferujemy 2 specjalności, których programy szczegółowe zamieszczone są poniżej). W ramach obydwu specjalności zaplanowano 7 wykładów specjalistycznych. Na wykłady specjalistyczne student zapisuje się zgodnie z zainteresowaniami. Absolwent posiada kwalifikacje do podjęcia studiów III stopnia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Laboratorium fizyczne, Fizyka teoretyczna, Fizyka fazy skondensowanej, Fizyka kwantowa, Współczesna teoria grawitacji, Kwantowa teoria pola, Teoria jądra atomowego, Komputerowe modelowanie procesów fizycznych, Programowanie rozproszone i równoległe, Historia i metodologia fizyki, Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych, Elementy programowania, Pracownia mikroprocesorowa, Fizyka jądrowa II, Sterowanie układami pomiarowymi, Historia i metodologia fizyki.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:

https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=MFI-F-2S

http://www.fizyka.umcs.lublin.pl/dokum/aktspec/2015_Fizyka_II.pdf

WYKAZ SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU:

  • współczesna fizyka stosowana

       Ta specjalność jest kierowana do studentów zainteresowanych zastosowaniami fizyki w różnorakich dziedzinach życia, np. medycynie czy szeroko rozumianym przemyśle. Z tego powodu na zajęciach szczególny nacisk kładzie się na wiedzę i umiejętności związane z zapoznaniem się działaniem, budową, zastosowaniem i obsługą różnego typu aparatury fizycznej. Studenci mają więc zajęcia np. z elementów programowania czy sterowania układami pomiarowymi. Ponadto studenci będą mieli do wyboru szereg wykładów specjalistycznych umożliwiających pogłębienie wiedzy i umiejętności z interesujących ich dziedzinach fizyki.

  • fizyka teoretyczna

     Studentom, pragnącym pogłębić wiedze zdobytą na I stopniu studiów kierunku fizyka i specjalności fizyka teoretyczna i astrofizyka proponujemy podjęcie nauki na specjalności fizyka teoretyczna. Oprócz rozszerzenia wiedzy np. z teorii grawitacji, jądra atomowego, cząstek elementarnych czy też teorii pola studenci rozwiną umiejętności związane ze stosowaniem komputera w obliczaniach teoretycznych. Ponadto studenci będą mieli do wyboru szereg wykładów specjalistycznych umożliwiających pogłębienie wiedzy i umiejętności z interesujących studentów dziedzinach fizyki.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie II semestru.
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.mfi.umcs.pl

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl