Cyberbezpieczeństwo

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne, nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

2 semestry, w trybie niestacjonarnym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie), łącznie 210 godzin laboratoriów w specjalistycznych pracowniach.

Grupa docelowa:

Studia kierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister lub równoważne), zainteresowanych zdobyciem lub podniesieniem wiedzy w zakresie bezpieczeństwa cyfrowych systemów przetwarzania informacji.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Po zakończeniu studiów absolwent będzie posiadał zarówno praktyczną jak i teoretyczną wiedzę na temat bezpieczeństwa cyfrowych systemów przetwarzania informacji, w szczególności dotyczącą bezpieczeństwa w sieciach komputerowych dotyczącego aplikacji i usług. Zdobędzie umiejętności posługiwania się narzędziami przydatnymi w pracy pentestera, zapozna się z metodami i technikami przeprowadzania testów bezpieczeństwa w systemach cyfrowych. Pozna podstawy kryptografii stosowanej oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji w systemach komputerowych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Środowisko Cyber Experta – System Kali Linux 30 godz.

Programowanie w języku Python 15 godz.

Bezpieczeństwo Web Aplikacji 30 godz.

Bezpieczeństwo sieci komputerowych 30 godz.

Bezpieczne programowanie aplikacji 30 godz.

Kryptografia stosowana 30 godz.

Testy penetracyjne 30 godz.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 15 godz.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen na zaliczeniach z przedmiotów objętych programem studiów. Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów, zaokrąglona według zasad określonych w Regulaminie.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,cyberbezpieczenstwo,82378.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl