Skuteczna ochrona środowiska przyrodniczego w teorii i w praktyce

Университет: Люблинский Католический Университет Яна Павла II

Департамент : Университетский центр развития компетенций

Область науки: Точные и естественные науки

Формат обучения: Индивидуальный план обучения

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

CEL STUDIÓW:

Głównym celem planowanych studiów podyplomowych w zakresie skutecznej ochrony środowiska przyrodniczego w teorii i w praktyce jest przygotowanie absolwentów studiów wyższych do posługiwania się szeroką wiedzą biologiczno-przyrodniczą oraz znajomością podstaw ochrony przyrody w pracy zawodowej, a także samodzielnego pogłębiania wiedzy i publicznego jej prezentowania. Celem jest wykształcenie specjalistów o praktycznym i teoretycznym podejściu do przyrody, różnorodności biologicznej otaczającego nas środowiska, jego zagrożeniach i sposobach ochrony w taki sposób, aby obecny postęp cywilizacyjny i nowoczesność pogodzić z tym co naturalne. Głównym celem wdrażanej edukacji w czasie trwania tych studiów podyplomowych będzie przygotowanie absolwentów do podjęcia w przyszłości pracy w firmach wykonujących działania ochronne i świadczących usługi z zakresu doradztwa przyrodniczego w firmach specjalizujących się w ekspertyzach przyrodniczych i prowadzących monitoring przyrodniczy, wykonujących raporty i opinie na temat oddziaływania na środowisko. Wspomniany kierunek studiów podyplomowych będzie łączył elementy ochrony przyrody czy zasoby natury, flory, fauny z wybiórczymi elementami ochrony środowiska w zarysie ogólnym związane z badaniem i zapobieganiem zanieczyszczeniom wód, powietrza, gruntów i lasów. Przyroda jest dziedzictwem i bogactwem narodowym i powinna być rzetelnie chroniona przez organy administracji publicznej, osoby prawne oraz osoby fizyczne, aby zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.

ADRESACI:

  • absolwenci studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie),
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia,
    tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS,

Studia te kierowane są do tych, których interesują zagadnienia ekologiczno-przyrodnicze oraz posiadają zamiłowanie do przyrody. Do tych, którzy marzą o pracy w firmach związanych z leśnictwem, łącznie z ich tworzeniem i prowadzeniem, oraz których interesuje zagospodarowanie lasu czy prowadzenie nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych na wszystkich poziomach zarządzania oraz organach administracji publicznej odpowiedzialnych za leśnictwo oraz ochronę przyrody i środowiska. Dla tych dla których nie są obojętne zagadnienia – jak zapobiegać degradacji środowiska naturalnego; ochrona gruntów, wód, powietrza, rozwiązania techniczne do zagospodarowania odpadów. Studia te kierowane są przede wszystkim do osób mających w sobie pasję przyrodnika i doceniających bogactwo natury oraz interesujących się przyrodą, różnorodnością biologiczną, ekologią i ochroną różnych gatunków flory i fauny.

http://kandydat.kul.pl/podyplomowe/skuteczna-ochrona-srodowiska/

Католический Университет Яна Павла ІІ
Al. Racławickie 14,
20-950 Люблин
телефон: +48 (81) 445 41 01
факс: +48 (81) 445 41 90
kancelaria@kul.pl
www.kul.pl

Регистрация абитуриентов:
www.kandydat.kul.pl/en/study-in-english/
тел.: +48 (81) 445 41 37 — обучение на польском
тел.: +48 (81) 445 42 16 — обучение на английском
study@kul.pl