Pedagogika specjalna

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Kandydaci na kierunek Pedagogika specjalna II st. muszą przedstawić dokument ukończenia studiów pedagogicznych I st. lub innych studiów w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.

Tytuł zawodowy: magister

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Metody terapii w rehabilitacji
  • Diagnostyka psychopedagogiczna
  • Aksjologiczne problemy edukacji
  • Wczesny autyzm dziecięcy
  • Edukacja integracyjna i włączająca – podstawy teoretyczne i prawne
  • Modele i systemy resocjalizacji

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Pedagogika osób z autyzmem
  • Pedagogika integracyjna i włączająca
  • Pedagogika resocjalizacyjna

Sylwetka absolwenta

W zależności od ukończonej specjalizacji absolwent zostaje wyposażony w wiedzę teoretyczną, praktyczną i metodologiczną z zakresu nauk humanistycznych i medycznych pozwalająca na samodzielne i twórcze sprawowanie opieki pedagogicznej nad osobami z autyzmem, a także uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto jest zaznajomiony z polityką i profilaktyką społeczną, resocjalizacją i kontrolą przestępczości.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent posiada odpowiednie kompetencje do podjęcia pracy jako pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający lub asystent nauczyciela (po uzupełnieniu przygotowania pedagogicznego), asystent ucznia, pedagog, a po podjęciu aplikacji, również w charakterze kuratora społecznego lub zawodowego.

Dodatkowe informacje

http://kandydat.kul.pl/studia-ii-stopnia/pedagogika-specjalna/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl